Ägande & arrende
Utveckla verksamheten genom ägande och arrende

Min utgångspunkt är att arrendeavtal skall innehålla fördelar för både jordägare och arrendator. Det är först när båda parter drar åt samma håll som själva dynamiken i arrendesituationen kan tas tillvara och utvecklas fullt ut.

Exempel på tjänster inom området

  - Översyn av gällande arrendeavtal
  - Förberedelser inför förhandling
  - Stöd och biträde i samband med förhandling
  - Upprättande av kontrakt
  - Medling mellan parter
  - Personal och organisation
  - Medverkan i gårdsråd eller "skuggstyrelse
"